Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Stowarzyszenie Kawaleria - Organizacja Pożytku Publicznego - nr KRS: 0000350813

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

STATUT STOWARZYSZENIA „KAWALERIA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie KAWALERIA (zwane dalej: STOWARZYSZENIEM) jest patriotycznym, dobrowolnym, apolitycznym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o niezarobkowych celach, którego celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest Toporzysko.

2. Stowarzyszenie może działać na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 3

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i dąży do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

§ 4

1. Stowarzyszenie używa własnych barw i własnego godła.

2. Członek Stowarzyszenia bez uprzedniej zgody Zarządu nie może posługiwać się nazwą, barwami i godłem Stowarzyszenia poza wydarzeniami, w których Stowarzyszenie nie bierze udziału.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Całość dochodów z tej działalności służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy jego członków.

2. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie zostanie określony w uchwale Zarządu, która dla swojej skuteczności wymagać będzie zgody Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia  jest:

1. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania tradycji Kawalerii Polskiej, kultury fizycznej i sportu, dyscypliny „militarii”, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju.

2. Upamiętnianie pól bitewnych na szlaku bojowym 3 Pułku Strzelców Konnych, opieka nad grobami poległych i zmarłych żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych i ich rodzin, opieka i pomoc rodzinom żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych, zbieranie dokumentów, pamiątek związanych z historią pułku, miejscem jego stacjonowania w Wołkowysku oraz okresem istnienia w Królestwie Polskim i udziałem w Powstaniu Listopadowym.

3. Krzewienie wartości patriotycznych i proobronnościowych wśród członków Stowarzyszenia i w społeczeństwie we współpracy z organizacjami żołnierzy rezerwy Sił Zbrojnych RP.

4. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz obronnej osób skupionych w Stowarzyszeniu oraz z nim współpracujących.

5. Organizacja, współdziałanie, reprezentacja i udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych i wojskowych, a także innych uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim współpracując z władzami państwowymi i samorządowymi oraz jednostkami upoważnionymi do realizacji zadań obronności oraz kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:

1. szkolenie swoich członków w oparciu o system wyszkolenia na terenie kraju zgodnie z ustalonym programem działania Federacji Kawalerii Ochotniczej i podobnych organizacji,

2. organizowanie wspólnych działań z instytucjami i organizacjami prowadzącymi podobną działalność, ze szczególnym uwzględnieniem Wojska Polskiego i resortu Obrony Narodowej,

3. uczestnictwo w propagowaniu obronności oraz popularyzacji tradycji i sportów kawaleryjskich na wszystkich etapach,

4. programowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenie kadr osobowych oraz wyszkolenie koni niezbędnych do realizacji zadań programowych,

5. tworzenie warunków dla rozwoju bazy sportowej,

6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,

7. propagowanie i promocja kawalerii historycznej i współczesnej wśród ogółu społeczeństwa,

8. programowanie, opracowywanie i wydawanie publikacji w zakresie tradycji Kawalerii Polskiej,

9. podejmowanie innych działań niezbędnych dla realizacji celów statutowych,

10. udział w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania,

11. Popularyzację i rozwój sportu, w tym zwłaszcza dyscyplin jeździeckich,

12. Popularyzację i rozwój turystyki i rekreacji, zwłaszcza jeździeckiej,

13. integrację społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk niewydolnych, marginalizowanych i zagrożonych.

14. edukację pozaszkolną i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o tradycji narodowej,

15. prowadzenie kursów i szkoleń, w tym zwłaszcza szkolenia podstawowego i specjalistycznego w zakresie jeździectwa i hipoterapii,

16. organizowanie wolontariatu dzieci i młodzieży na rzecz społeczności lokalnej,

17. inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innych działań zmierzających do realizacji statutowych celów i zadań, w tym także działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje na bieżąco Zarząd.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, jak również osoba małoletnia po ukończeniu przez nią 16 roku życia. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest złożenie pisemnej deklaracji.

§ 10

1. Członkami wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych, jak również osoby prawne oraz osoby małoletnie, które nie ukończyły 16-tego roku życia, zainteresowani statutową działalnością Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Osoba prawna reprezentowana jest w Stowarzyszeniu przez uprawnionego członka organu lub należycie umocowanego przedstawiciela. 

3. Za małoletnich, którzy nie ukończyli 16 roku życia, deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz o udzielonej formie pomocy, składają przedstawiciele ustawowi. 

4. Członek wspierający może złożyć deklarację o zmianie charakteru swojego członkostwa na zwyczajne. Nie dotyczy to osoby prawnej.

§ 11

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia lub zmiany charakteru członkostwa podejmowana jest zwykłą większością głosów.

3. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia nie wymaga uzasadnienia.

§ 12

Członkami Honorowymi  Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Przyznanie statusu członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a. oddawania głosu stanowiącego, 

b. wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia,

c. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach jak również rajdach, zawodach, szkoleniach jeździeckich i innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

d. przedkładania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

e. uczestniczenia w przedsięwzięciach, uroczystościach, zawodach i innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub na które Stowarzyszenie zostało zaproszone,

f. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia za zgodą Zarządu,

g. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający korzystać może z uprawnień wymienionych w ustępie poprzedzającym, za wyjątkiem uprawnień wskazanych w punktach a-b.

3. Członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 14

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a.  aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu, a także dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

b. przestrzegania statutu, regulaminów uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

c.  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. W wyjątkowych wypadkach na podstawie uchwały Zarządu członek zwyczajny może zostać zwolniony od obowiązku uiszczenia składki lub składek.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do sumiennego wywiązywania się ze świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oznaczonych w pisemnej deklaracji.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.  Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3.  skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy lub innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek jest zobowiązany

4.  wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku:

a. poważnego naruszenia przez członka statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, 

b. działania na szkodę Stowarzyszenia,

c. długotrwałego braku działania na rzecz Stowarzyszenia,

d. prawomocnego orzeczenia wobec członka pozbawienia praw publicznych.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1.  Walne Zebranie Członków

2.  Zarząd

3.  Komisja Rewizyjna

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków obradować może jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne walne Zebranie Członków obraduje 1 raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się ilekroć  zażądają tego Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd pomimo inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub uprawnionej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków nie zwoła, prawo zwołania przysługuje inicjatorom. 

2. W Walnym Zebraniu Członków udział mogą brać:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, jak również zaproszeni przez Zarząd goście niebędący członkami Stowarzyszenia.  

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały, w której określa się czas, miejsce i porządek obrad Zebrania. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od podjęcia przez Zarząd uchwały. Jeżeli inicjatywa zwołania Zebrania nie pochodzi od Zarządu, termin Zebrania nie powinien przypadać później niż 2 miesiące od zgłoszenia przez uprawnionych inicjatywy zwołania Zebrania.

4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia uprawnionych do wzięcia w nim udziału nie później niż 14 dni roboczych przez planowanym terminem.

5. Obrady Zebrania mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez wszystkich uprawnionych członków zwyczajnych Stowarzyszenia (posiedzenie zdalne) lub część z nich (posiedzenie hybrydowe). W takie sytuacji w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 4, wskazuje się dokładny opis sposobu uczestnictwa oraz oddawania głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.  Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia uczestniczących w obradach, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy powszechnie obowiązujące przewidują inaczej. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, z zastrzeżeniem tych spraw, dla których Statut lub obowiązujące przepisy przewidują inną większość. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.  rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia i rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

2.  podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom tych władz Stowarzyszenia,

2.  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z określeniem ich funkcji w Zarządzie oraz powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

3.  uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

4.  zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów uchwalanych przez te władze Stowarzyszenia,

5.  uchwalanie zmian statutu,

6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków zwyczajnych i członków wspierających ze Stowarzyszenia,

10. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Stowarzyszenie do organizacji krajowej lub międzynarodowej,

11.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów oraz o wskazaniu celu, na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia po zakończeniu likwidacji.

12.  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 20

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i za wykonywanie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z dwóch do czterech osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków na 3-letnią kadencję. 

3. Członkami Zarządu są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Stowarzyszenia oraz Skarbnik Stowarzyszenia, przy czym dopuszcza się możliwość łączenia przez jedną osobę stanowiska Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia. 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o powołaniu do Zarządu określa równocześnie funkcję, jaką w Zarządzie pełnić będzie osoba powołana w jego skład. 

5. Kadencja Członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium jego członkom po trzecim pełnym roku pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie.

6. W razie w razie rezygnacji członka Zarządu przed upływem jego kadencji, uzupełnienie składu Zarządu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego przez pozostałych członków Zarządu. Do zwołania Walnego w tym trybie zastosowanie ma § 18 pkt. 4. 

7. W razie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje jednoczesnego powołania nowego członka Zarządu oraz określa jego funkcję w Zarządzie. Na wniosek Zarządu uchwała Walnego Zebrania Członków może nie określać funkcji nowo powołanego członka w Zarządzie. W takiej sytuacji jego funkcję określi w uchwale Zarząd.

8. Składu Zarządu nie uzupełnia się, jeżeli wskutek rezygnacji lub odwołania członka Zarządu liczba członków Zarządu nie jest niższa niż minimalna, określona w Statucie. W takiej sytuacji Zarząd na podstawie własnej uchwały powierza członkowi Zarządu innemu niż Prezes funkcję pełnioną przez tego członka, który złożył rezygnację lub został odwołany. Jednakże w razie rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków powinno powierzyć tą funkcję innemu członkowi Zarządu, a w razie potrzeby uzupełnić skład Zarządu.

9. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki związane z pełnieniem swoich funkcji społecznie, bez wynagrodzenia. Nie wyklucza wypłaty wynagrodzenia poszczególnym członkom Zarządu z tytułu prac i usług wykonanych przez nich na podstawie odrębnych tytułów prawnych (umów), nie wynikających bezpośrednio z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

11.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego oraz dwóch w przypadku zarządu cztero- i trzyosobowego. Jeżeli głosy rozkładają się po równo, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

13. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym dla skuteczności takiego posiedzenia konieczne jest zapewnienie transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym umożliwiającej członkowi Zarządu wypowiedzenie się w czasie obrad oraz oddanie głosu przed lub w toku posiedzenia. O takim trybie przeprowadzenia posiedzenia Prezes Zarządu informuje pozostałych członków w zawiadomieniu o posiedzeniu, przekazując dokładne instrukcje dotyczące sposobu uczestnictwa i głosowania.

14. Na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej członkowie Zarządu wyrażają zgodę w formie dokumentowej przy objęciu przez nich mandatu w Zarządzie. 

15. Głosowania mogą odbywać się również poza posiedzeniem. W takiej sytuacji Prezes Zarządu przedstawia projekt uchwały pozostałym członkom przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oznacza termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, w ciągu którego należy oddać głos. Po upływie terminu Prezes informuje o wyniku głosowania. Załącznikiem do uchwały są wydruki z poczty elektronicznej obejmujące oświadczenia głosujących członków Zarządu.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz zapewnienie organizacyjnej obsługi jego obrad,

2.  realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.  określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4.  uchwalanie okresowych programów prac Stowarzyszenia,

5.  zapewnienie opracowania rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

6.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7.  określanie wysokości opłat wpisowych oraz innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,

8.  zarządzenie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia,

9.  podejmowanie uchwał dotyczących nabycia, zbycia lub obciążenia składników majątkowych Stowarzyszenia,

10. uchwalanie regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

11. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz do brania udziału w przedsięwzięciach w nich organizowanych,

12.zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami innych organizacji,

13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia,

14. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub zawieszenia w prawach członkowskich członków zwyczajnych oraz członków wspierających,

15. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników etatowych Stowarzyszenia,

16. wykonywanie innych zadań, o ile nie zostały przyznane na mocy Statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów innym władzom Stowarzyszenia.

§ 22

W celu realizacji swoich zadań, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. W zakresie określonym przez Statut nadzoruje także działalność Zarządu.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków na wspólną 3-letnią kadencję, która upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego w celu zatwierdzających sprawozdanie Komisji i udzielenia absolutorium jej członkom po trzech pełnych latach pełnienia funkcji w Komisji.

2. W razie uszczuplenia składu Komisji, nowy członek powoływany jest na okres do końca kadencji Komisji.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 25

1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu bądź związane ze Stowarzyszeniem stosunkiem pracy ani innymi umowami o charakterze cywilnoprawnym.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być ponadto:

a. małżonkowie członków Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia lub pełnionej służby,

b. osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość przysługującego zwrotu lub wydatku określa Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a.  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.  wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzania uchybień w działalności oraz określenia terminów i sposobów ich usunięcia,

c.  opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

d.  występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków lub z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem lub statutem,

e. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązania, o którym mowa w § 28 Statutu oraz innych zgód przewidzianych w Statucie;

f. reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami jego Zarządu. 

2.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia oraz władz Stowarzyszenia udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w związku z wykonywaniem funkcji kontrolnych lub nadzorczych.

3. Jeżeli Komisja uzna to za celowe w ramach prowadzonej kontroli, ma prawo do zasięgnięcia opinii zewnętrznego eksperta.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej lub oddelegowany przez Komisję jej przedstawiciel mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

REPREENTACJA STOWARZYSZENIA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 27

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 28

Zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązania majątkowego o wartości przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest uprzednie uzyskanie zgody Komisji Rewizyjnej. Jeżeli zobowiązanie polegać ma na spełnianiu świadczeń okresowych, zgoda Komisji Rewizyjnej jest wymagana, jeżeli suma świadczeń w okresie 1 roku przekraczać będzie tą wartość.

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29

1.  Majątek Stowarzyszenia  stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.  Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b. dochody z mienia Stowarzyszenia stanowiącego jego własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c. dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji publicznej oraz podmioty trzecie, 

d. darowizny, zapisy i spadki,

e. wpływy z działalności statutowej,

f. dochody z ofiarności publicznej,

g. dochody z działalności gospodarczej.

3. Środki pieniężne Stowarzyszenie może przechowywać wyłącznie na swoim rachunku bankowym. Wpłaty gotówkowe niezwłocznie winny zostać wpłacone na rachunek bankowy.

4. Składki członkowskie uiszczane powinny być na rachunek bankowy Stowarzyszenia do końca czerwca każdego roku. Składki członkowskie nowych członków zwyczajnych uiszczone powinny być w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego wraz z opłatą wpisową.

5. Świadczenia pieniężne członków wspierających powinny zostać uiszczone w wysokościach i terminach określonych w pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 

§ 30

1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 5 pkt. 1 Statutu.

2.     Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie może być:

a. działalność związana ze sportem pozostała (96.62.Z),

b. działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z),

c. działalność organizatorów turystyki (63.30.A),

d. działalność turystyczna pozostała (63.30.D),

e. działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z),

f. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieskalsyfikowane (80.42.B),

g. działalność usługowa związana z leśnictwem, działalność usługowa związana z ochroną lasu, wyłączając przeciwpożarową (02.02.Z),

h. działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej (01.42.Z),

i. pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),

j. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z),

k. pozostałe placówki gastronomiczne (55.30.B),

l. transport drogowy towarów (49.41.Z).

2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe i rezerwowe oraz spółki i fundacje, jak również przystępować do już istniejących spółek i fundacji.

3. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynikający z uczestnictwa w spółkach i fundacjach może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi w zgodzie z obowiązującymi przepisami, na podstawie budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków na dany rok kalendarzowy.

5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 31

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU

§ 32

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków celem zmiany Statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej z inicjatywy własnej Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub wymaganej liczby członków zwyczajnych do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania członków zawierać powinien wskazanie proponowanych zmian i ich treść oraz uzasadnienie.

3. Uchwała Zarządu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków zawierać musi treść proponowanych zmian w Statucie oraz ich uzasadnienie.

4. Do zwołania Walnego Zebrania Członków stosuje się § 18 pkt. 1, 3 i 4 Statutu.

§ 33

Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu zapada większością 2/3 głosów stanowiących w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zmiana Statutu wchodzi w życie po stwierdzeniu jej zgodności z przepisami prawa przez sąd rejestrowy.

Rozdział VIII

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 34

1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków celem zmiany Statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej z inicjatywy własnej Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia uprawnionych do wzięcia w nim udziału nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem obrad.

3. Jeżeli Zarząd pomimo inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub uprawnionej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków nie zwoła, prawo zwołania przysługuje inicjatorom. 

§ 35

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 3/4 głosów stanowiących w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje likwidatorów. Mogą nimi być dotychczasowi członkowie Zarządu, jeden lub niektórzy spośród nich.

3. Uchwała powinna określać także cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu jego likwidacji.

§ 36

Likwidatorzy zobowiązani są do jak najszybszego przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia, zabezpieczając jego majątek tak, aby możliwe było pokrycie z niego kosztów likwidacji i rozdysponowanie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IX

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 37

1. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z prawem przez sąd rejestrowy.

2. Kadencje członków władz Stowarzyszenia, wybranych przed wejściem w życie niniejszego Statutu, upłyną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdania władz za rok 2026.

 

Stowarzyszenie